• Deklaracja dostępności

    • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzniku.

     • Data publikacji strony internetowej: 2022-07-18.
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-08.

     Status zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Niespełnione wymagania

     • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
     • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
     • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
     • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
     • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
     • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
     • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
     • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
     • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

     Powody braku spełaniania wymagań

     • -mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

     Przygotowanie deklaracji dostępności

     Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-08-08.

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-08-08.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Musialik, spjaworznik@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 34 314 82 99. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

     Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

     Dostępność architektoniczna

     Adres

     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzniku

     ul. Szkolna 35

     42-310 Żarki

     woj. Śląskie,

     Parking

     • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
     • Parking jest bezpłatny.
     • Parking znajduje się przed budynkiem szkoły przy drodze.

     Pies asystujący

     • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
     • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

     Wejście do budynku

     • Istnieje możliwość rozłożenia przenośnej rampy. Zawiadom nas o tym wcześniej.
     • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
     • Otwierają się na zewnątrz.
     • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
     • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
     • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.

     Przestrzeń za wejściem

     • Wejście główne do budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzniku jest usytuowane od strony drogi gminnej. Jest częściowo zadaszone i wykonane z dwóch stopni schodowych. Z drugiej strony szkoły od strony przedszkola nie ma podjazdu (pochylni ) dla osób niepełnosprawnych.
     • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

     Ciągi poziome

     • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

     Ciągi pionowe

     Schody

     • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
     • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

     Pomieszczenia

     • Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.

     Łazienka

     • Do łazienki prowadzą schody.
     • Nie ma pochwytów przy ustępie.

     Dodatkowe informacje

     • Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. W budynku nie znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a.
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzniku
   • spjaworznik@op.pl
   • spjaworznik@gmail.com
   • +48 34 314 82 99
   • ul. Szkolna 35 42-310 Żarki Poland
   • +48 34 314 82 99
  • Logowanie

 • Biuletyn informacji publicznej